Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019
kl. 19.00 i  KORINTH HALLEN, Vinkelvej 5

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
4. Budget for 2019 til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår mulighed for, at ændre antallet i bestyrelsen fra 7 til 5 personer.
Dette medfører vedtægtsændringer.
Øvrige forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen.

6. Valg af:

Medlemmer til bestyrelsen
Suppleanter  til bestyrelsen
Revisor
Revisorsuppleanter 

7. Eventuelt.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdes ekstraordinær  generalforsamling.

Dagsorden:

1. Godkendelse af ændrede vedtægter.