Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Denne side er sidst opdateret 25.marts 2017

Eurofins, som er et godkendt målelaboratorie, udtager prøver af vandet. Prøverne udtages i overensstemmelse med det kontrolprogram, som Faaborg Midtfyn kommunehar udarbejdet og som der er et link til nedenfor.

Prøverne analyseres af Eurofins, og der tilgår vandværket og det kommunale tilsyn en rapport om prøveudtagningens resultat.

Der er altid en repræsentant fra vandværket til stede ved prøveudtagning for at sikre at  udtagningen foregår forskriftmæssigt.

Ønsker man yderligere oplysninger om prøvetagningerne kan disse findes på en folder Eurofins har udarbejdet.

http://www.eurofins.dk/dk/milj0/vores-ydelser/drikkevand-rent-vand/guide-kvalitetskrav-til-drikkevand.aspx

Desphenyl-Chlorridazon analyse.

KVA har nu modtaget analyserapporterne for om , der forekommer Desphenyl-Chloridazon i det oppumpede vand.

Vores boringer et og tre er helt fri for dette stof, i boring to er der påvist Desphenyl-Chloridazon, men i en mængde under kvantificeringsgrænsen, som er 0,02 mikrogram pr. liter.

Miljøministeriet har fastsat, at der ikke må være over 0.1 mikrogram pr. liter af Desphenyl-Chloridazon . Vil man vide mere om dette stof, kan vi henvise til Miljøstyrelsens brochure "Chloridazon og dets nedbrydningsprodukter", hvor bl.a. anføres at den sundhedsfarlige grænse for voksne 300 mikrogram pr. liter pr. dag og 50 mikrogram pr. liter for børn pr. dag.

Denne brochure findes på nettet.

Kimtal Flidsager
Den seneste vandprøve hos forbrugerne har vist høje kimtal på Flidsager. Nye prøver er undervejs, og det kommunale beredskab er naturligvis inddraget i sagen.

For øvrigt har vi måtte konstatere unormalt høje jordtemperaturer, hvilket betyder, at vandet kommer op på 18°, når det kommer frem til den enkelte forbruger.  

 15.10.2018
Målinger på Flidsager viser nu, at kimtallene er under grænseværdierne. For en sikkerheds skyld vil der blive foretaget kontrolmålinger de næste 3 måneder

10.01 2019

Målingerne på Flidsager viser en bedring, men der er stadig udsving i kimtallene, hvorfor vi fortsætter med kontrolmålingerne. Er kimtallene forsat nær den tilladte grænserværdi, vil vi lade ledningen gennemfotografere for at se eventuelle fejl ved ledningen.

Vandanalysen, Vandværket 31.1. 2019 viste en høj turbitet - læs mere herom under punktet "Vores vand"